Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu

Erasmus akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve işbirliğine açmak isteyen ve öğrenme hareketliliği faaliyetlerini düzenli olarak uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır.Erasmus Gençlik akreditasyonu, gençlik alanında öğrenim hareketliliğini sağlayan faaliyetler kapsamındaki finansman fırsatlarına basitleştirilmiş erişim sağlar ve uygunluğunu teyit eder.

Genel Bilgi

Başvuru sahipleri, gençlik alanında en az iki yıllık ilgili faaliyet uygulama deneyimi de dahil olmak üzere, önerilen faaliyet planını uygulamak için yeterli operasyonel ve profesyonel kapasiteye sahip olmalıdır. Gençlik alanındaki Erasmus akreditasyonu, 2027 yılına kadar olan tüm programlama dönemi için, düzenli izlemeye ve akreditasyon gerekliliklerine ve Ulusal Ajans tarafından verilen talimatlara sürekli uyuma tabi olarak verilmektedir. Gerçekçi planlamayı sağlamak için, başvurunun bir parçası olarak sunulan faaliyet planı üç ila dört yıllık bir dönemi kapsayabilir ve periyodik olarak güncellenecektir. 2021-2027 programlama döneminin bitiminden sonra herhangi bir faaliyete katılım için Erasmus akreditasyonunun gerekli olması durumunda, Ulusal Ajans, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan koşullar altında akreditasyonun geçerliliğini uzatabilir. Akreditasyon kuruluşlar arasında transfer edilemez. Erasmus gençlik akreditasyonu kapsamında onaylanan her hibe sözleşmesinin sonunda, akredite kurum/kuruluş, ilgili hibe sözleşmesinde belirtildiği üzere, teslim edilen faaliyetler ve hedefler hakkında nihai bir rapor sunacaktır. Bir rapor veya izleme faaliyetinin ardından, Ulusal Ajans akredite kuruluşlara geri bildirimde bulunacaktır. Ulusal Ajans ayrıca akredite kuruluşlara performanslarını nasıl geliştirecekleri konusunda zorunlu veya tavsiye niteliğinde talimatlar verebilir.Raporlarda sorun çıkması halinde süreç takibi açısından iyileştirici önlemler alınır.

Gençlik Alanında Öğrenme Hareketliliği

Gençler ve gençlik çalışanları için resmi olmayan ve gayri resmi öğrenme fırsatları sağlamaktadır.Yaygın ve sargın öğrenme, gençlerin kişisel ve sosyo-eğitimsel gelişimlerine katkıda bulunan ve topluma aktif katılımlarını teşvik eden ve böylece istihdam beklentilerini iyileştiren temel yeterlilikleri edinmelerini sağlar. Öğrenme hareketliliği faaliyetlerine katılımları sayesinde gençlik çalışanları mesleki gelişimleriyle ilgili beceriler geliştirmekte, yeni kurumsal uygulamaları teşvik etmekte ve genel olarak gençlik çalışmalarının kalitesini yükseltmektedir. Gençlik alanındaki öğrenme faaliyetlerinin gençlerin yanı sıra ilgili kuruluşlar, bu faaliyetlerin gerçekleştiği toplumlar, gençlik alanının kendisi ve genel olarak Avrupa ekonomik ve toplumsal sektörleri üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkiye sahip olması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki Eylemler desteklenmektedir: ▪ Gençlerin hareketliliği – Gençlik değişimleri ▪ Gençlik çalışanları için hareketlilik projeleri ▪ Gençlik katılım faaliyetleri ▪ DiscoverEU Kapsayıcılık Eylemi

Eylemin Hedefleri

Gençlik eylemi alanındaki Erasmus Akreditasyonu aşağıdaki hedeflere sahiptir: • Resmi olmayan ve gayri resmi öğrenme hareketliliği faaliyetleri yoluyla gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini güçlendirmek; • Gençlerin güçlendirilmesini, aktif vatandaşlıklarını ve demokratik hayata katılımlarını teşvik etmek; • Gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşların kapasitesini geliştirerek ve gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyerek yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarının kalitesinin geliştirilmesini teşvik etmek; • Avrupa’daki gençler arasında kapsayıcılığı ve çeşitliliği, kültürlerarası diyaloğu ve dayanışma, fırsat eşitliği ve insan hakları değerlerini teşvik etmek.

Başarılı Başvuru Sahipleri İçin Finansmana Erişim

Erasmus Gençlik akreditasyonu için başarılı başvuru sahipleri, gençlik alanında aşağıdaki fon fırsatlarına basitleştirilmiş erişim elde edeceklerdir: • Gençler için hareketlilik projeleri – Gençlik değişimleri • Gençlik çalışanları için hareketlilik projeleri Çağrılar her ülkenin Ulusal Ajansının internet sitesinden açıklanır.Azami akreditasyon sayısına göre uygun kriterleri karşılayan başvuruların sıralama listesine göre karar verilir.

Bu Fırsatlara Nasıl Erişebiliriz

Başvurmanın iki yolu vardır: ▪ Standart projeler, başvuru sahibi kurum/kuruluşlara ve gençlerden oluşan gayri resmi gruplara üç ila yirmi dört aylık bir süre boyunca bir veya birkaç gençlik faaliyeti uygulama fırsatı sağlamaktadır. Standart projeler,Erasmus+’ı ilk kez deneyen kurum/kuruluşlar, tek seferlik bir proje ve/veya sınırlı sayıda faaliyet düzenlemek isteyenler için en iyi seçimdir. ▪ Akredite projeler sadece gençlik alanında Erasmus akreditasyonuna sahip kurum/kuruluşlara açıktır. Bu özel hibe desteği,akredite kurum/kuruluşların akreditasyon planlarının kademeli olarak uygulanmasına katkıda bulunan hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe almalarına imkân tanımaktadır. Düzenli olarak hareketlilik faaliyetleri düzenlemek isteyen kuruluşlar Erasmus akreditasyonuna başvurabilirler. Ayrıca, kuruluşlar ve gençlerden oluşan gayri resmi gruplar, bir projeye ortak olarak katılmak suretiyle başvuru yapmadan Programa katılabilirler.