İnsani Yardım Kalite Etiketi

Kalite Etiketi Nedir ?

İnsani Yardım Gönüllülüğü için Kalite Etiketi, bir kuruluşun ‘Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Birliği ‘ eyleminin ilke, hedef ve gerekliliklerine uygun olarak yüksek kaliteli dayanışma faaliyetleri yürütebildiğini belgelemektedir. Bu Kalite Etiketinin alınması, insani yardım operasyonlarını destekleyen gönüllülük faaliyetlerine katılımı sağlamaktadır. Kalite Etiketine sahip olmak ortak bulmayı ve proje konsorsiyumları oluşturmayı kolaylaştırır. Etikete sahip kuruluşlar düzenli olarak Avrupa Dayanışma Birlikleri Portalında yayınlanır.

Kalite etiketinde iki farklı tür vardır. Kurumlar başvuru yaparken bir rolu seçebilir.

Destek rolü : Katılımcıları yola çıkmadan önce desteklemeyi, hazırlamayı ve/veya eğitmeyi, onlar ve ev sahibikuruluşlar arasında arabuluculuk yapmayı ve/veya faaliyetlerinden döndükten sonra katılımcılara destek sağlamayı gerektirir. Destek rolü ayrıca kuruluşa proje başvuruları sunma ve İnsani Yardım Gönüllülüğü projeleri için ortaklıkları koordine etme yetkisi verir.

Ev sahibi rolü: Bir Dayanışma Programı katılımcısına ev sahipliği yapmakla ilgili tüm faaliyetleri kapsar; genç kişinin faaliyetlerine ilişkin bir programın geliştirilmesi ve katılımcıya tüm aşamalarda uygun şekilde rehberlik ve destek sağlanması da buna dahildir.

Kalite etiketinde iki farklı tür vardır. Kurumlar başvuru yaparken bir rolu seçebilir.

Yılın her zamanında başvuru yapılabilir. Yılın belli dönemlerinde başvurular değerlendirilir. Uygunluk kriterlerine göre kalite etiketi verilir. Etiket verildikten sonra periyodik olarak yeniden değerlendirme yapılır. Kalite Etiketi, programlama döneminin tamamı boyunca ve kuruluşun dâhil olduğu son projenin sonuna kadar geçerli olacaktır. Kalite Etiketi, EACEA tarafından gerçekleştirilecek uygunluk izleme ve periyodik yeniden değerlendirmelere tabi olarak 2021 – 2027 programlama döneminin tamamı boyunca geçerlidir. 

Kalite Standartları Nelerdir ?

*Eşit fırsatlar ve ayrımcılık yapmama. Gönüllüler cinsiyet, etnik köken, din, cinsel yönelim, siyasi görüş veya engellilik durumlarına bakılmaksızın adil, şeffaf ve objektif bir şekilde seçilmelidir. Önceden herhangi bir nitelik,eğitim düzeyi, özel deneyim veya dil bilgisi aranmamalıdır. Kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla, gönüllülük faaliyetlerine katılım gönüllü için ücretsiz olmalıdır. Faaliyetler, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesinde belirtilen ilkelere saygı göstermelidir.
*İş ikamesinden kaçınma. Gönüllülük faaliyetleri, potansiyel veya mevcut ücretli istihdam üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınılması için stajyerlik veya işlerin yerini almamalıdır. Gönüllülerin katılımı, ücretli personelin çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Ücretli personelin yerini almamalı veya onların ücret ve hizmet koşullarının altında kalmamalıdır.
*Zararlı faaliyetlerden kaçınma. Gençlerin, katılımcı kuruluşların ve hedef grupların güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. Bu güvenlik ve emniyet, ilgili ulusal yasalar uyarınca hassas gruplarla çalışan gönüllüler için uygun izin gerekliliklerini içermelidir. Gönüllülük faaliyetleri, çevresel krizler, çatışmalar veya salgın hastalıklar gibi öngörülemeyen durumların etkileri dikkate alınarak uygulanmalıdır. Faaliyetler, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasına ilişkin AB Kılavuz İlkelerindebelirtilen ilkelere saygı göstermelidir.
*Yüksek kaliteli, kolay erişilebilir ve kapsayıcı faaliyetlerin sağlanması. Gönüllülük görevleri, gençlerin kişisel,sosyal ve sivil gelişim için beceri ve yetkinlikler geliştirmelerini sağlamalıdır. Üçüncü ülkelerdeki ev sahibi kuruluşların kapasitesine ve gönüllülerin faaliyetlerini yerel bağlama yerleştirme ve gönüllülerin yerel insani yardım aktörleri, ev sahibi toplum ve sivil toplumla etkileşimini kolaylaştırma ihtiyacına özellikle dikkat edilecektir. Avrupa Dayanışma Programı gönüllülüğünün değeri ve faydaları, öğrenme çıktılarının onaylanması yoluyla gönüllüler için tanınmalıdır.
*Yeterli eğitim, çalışma ve gönüllülük düzenlemeleri. Gönüllüler için güvenli ve uygun yaşam ve çalışma koşulları
sağlanmalıdır. Gençler ve kuruluşlar, her iki tarafın hak ve sorumluluklarını ana hatlarıyla belirleyen ve iyi tanımlanmış bir dizi gönüllülük görevini içeren bir gönüllülük anlaşması imzalamalıdır.

Mali Yönetmelik uyarınca, yararlanıcılar verilen hibelerle finanse edilen faaliyetlerden herhangi bir kâr elde etmemelidir. Ayrıca, gönüllülük, katılımcıların bu tür dayanışma faaliyetlerine katılımlarından kaynaklanan harcamalarını karşılamalı, ancak onlara maaş veya ekonomik bir fayda sağlamamalıdır.


Gönüllü İçin Avantajları

ESC etiketine sahip kurumlar, gönüllülerin katıldıkları faaliyetlerin yüksek standartlara ve güvenlik önlemlerine uygun olduğunu garanti ederler. Ayrıca bu dernekler, cinsiyet, etnik köken, din, siyasi görüş veya engellilik durumuna bakılmaksızın adil bir şekilde seçim yaparlar ve öylece kapsayıcı bir ortam oluştururlar. ESC Kalite Etiketi’ne sahip kurumlar, gönüllülere kişisel ve profesyonel olarak gelişim fırsatları sunarlar ve bu deneyimlerin gelecekteki iş veya eğitim fırsatları için önemli bir referans oluşturmasını sağlarlar. Ayrıca bu dernekler, gönüllülere destek ve rehberlik sunarlar, böylece faaliyetlere daha güvenli ve bilinçli bir şekilde katılmalarını sağlarlar. Sonuç olarak, ESC Kalite Etiketine sahip kurumlar, gönüllülerin yüksek standartlara sahip faaliyetlere katılmanın yanı sıra kişisel ve profesyonel olarak da gelişimlerine katkı sağlarlar.


Bireysel Gönüllülük

Bireysel gönüllülük, insani yardım alanında seyahat süresi hariç 2 ila 12 ay arasında değişen bir faaliyettir. Bu tür gönüllülük, gençlere ev sahibi kuruluş tarafından üstlenilen faaliyetleri desteklemek için gereken görevleri yerine getirme fırsatı sağlar.
Bireysel gönüllülük faaliyetleri, genel uygunluk kriterleri “coğrafi konum” bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, gönüllü(ler)in ikamet ettiği ülkeden farklı bir ülkede, sınır ötesinde gerçekleşir. Mentor uzmanlığı, bireysel gönüllülük faaliyetlerini desteklemelidir.


Gönüllülük Ekipleri

Gönüllülük ekipleri, en az iki farklı AB Üye Devletinden veya Programla ilişkili üçüncü ülkelerden gelen 5 ila 40 katılımcıdan oluşan ekiplerin, seyahat süresi hariç olmak üzere 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllü olmalarını sağlayan faaliyetlerdir. Gönüllülük ekipleri faaliyetleri, genel uygunluk kriterleri “coğrafi konum” bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, katılımcıların ikamet ettiği ülkeden farklı bir ülkede, sınır ötesinde gerçekleşmektedir. Gönüllülük ekiplerinde gönüllüler, kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, açıkça tanımlanmış bir faaliyeti gerçekleştirmek için kısa bir süre boyunca görevlendirilir. Kısa sürelerine rağmen bu faaliyetler hem gönüllüler hem de bu hizmetten yararlanan topluluklar için değerli olacaktır. Bu format, kısa süre ve kolektif bir çabaya katılım nedeniyle daha az imkana sahip kişilerin katılımını kolaylaştırabilir. Özel mentor uzmanlığı, gönüllülük ekiplerinin faaliyetlerini desteklemek için dahil edilebilir ve daha az fırsata sahip gençlerin dahil olduğu durumlarda güçlendirilebilir. Bu tür grup faaliyetlerinin bireysel gönüllülük faaliyetlerine kıyasla avantajları şunlardır: • Gönüllüler faaliyeti bir grup halinde gerçekleştirecektir. Bu, kendi başlarına zorlu deneyimlere atılmaya hazır hissetmeyen gençler için teşvik edici olabilir; • Faaliyetin süresi daha kısa olacaktır. Bu, eğitimleri veya işleri nedeniyle uzun bir süre için taahhütte bulunamayan ancak yine de yerel topluma yardımcı olmak isteyen gençlerin katılımını teşvik edebilir.

Tamamlayıcı Faaliyetler

Tamamlayıcı faaliyetler, projelerle ilgili yan faaliyetlerdir ve projelere değer katmak, sonuçlarına daha fazla rezonans sağlamak ve yerel ve/veya bölgesel düzeyde etkilerini artırmak için tasarlanmıştır. Bu tür tamamlayıcı faaliyetler aynı zamanda yerel düzeyde gönüllülük ve dayanışmanın değeri konusunda farkındalık yaratmayı ve yerel topluma ulaşmayı amaçlamaktadır. Gönüllü(ler)in fiziksel varlığını gerektiren tamamlayıcı faaliyetler, gönüllülük faaliyetinin zaman çerçevesi içinde gerçekleştirilmelidir. Tamamlayıcı faaliyetler, yerel düzeydeki aktörler tarafından bir sahiplenme duygusu yaratmak için yerel kuruluşların ve toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bu çerçevede, gönüllülere (daha az imkana sahip kişiler de dahil olmak üzere) daha fazla destek ve nesiller arası deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla özel uzmanlık ve deneyimli/profesyonel profillerle sözleşme yapılabilir. Tamamlayıcı faaliyetler arasında toplantılar, koçluk, konferanslar, işbaşı eğitimi, eğitim kursları, yerel gençleri kapsayan uygulamalı atölye çalışmaları vb. yer alabilir.